19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN!

Bugün 19 Mayıs 1919 Türk’ün “Ateşli imtihanı”nın başladığı günün adıdır. Samsun’dan büyük kartal kanatlı, mavi gözlü devin Anadolu’ya kanatlarını gerdiği ve zor günler yaşasa da kanatları altına aldığı tarihsel günün adıdır. 19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA, GENÇLİK ve SPOR BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN!

19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN!
19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN!
Bu içerik 684 kez okundu.

İSVEÇ POSTASI

Bu gün 19 Mayıs, ordusu dağıtılmış, silahları ellerinden alınmış, kukla padişah hainleşmiş ve ülke bilfiil işgal edilmiş. İşte bu koşullar altında Samsun’a yanaşan bir gemiden Anadolu'ya ilk adımını atan mavi gözlü dev, “Ya istiklal, ya ölüm” sloganını içinde taşıyarak Samsun’dan tüm Anadolu’ya ayak basıyordu. Türkün kaderini değiştirecek süreci zaman geçirmeden başlatacaktı.

19 Mayıs 1919, o unutulmaz tarih ve o unutulmaz an... Türkün esareten kurtularak Türkiye Cumhuriyeti’ne giden yolları döşeyen tarih... Özgürlüğün meşalesini yakan tarih... Güzel Anadolumuzu işgalcilerin, emperyalistlerin çizmelerinin altından kurtaracak olan tarihi adımın başlangıç tarihi... Tarihsel süreç içerisinde esir yaşamamış bir ulusun bu duruma düşmemek için silkindiği ve padişaha, emperyal güçlere “Gayrık yeter...” dediği, ayağa kalktığı büyük isyanının adı...

19 Mayıs, Türk halkına özgürlüğü, çağdaşlığı ve demokrasiyi getiren eşssiz lider Mustafa Kemal Atatürk’ün vatanın bekçileri olarak gördüğü Türk Gençliği’ne armağan ettiği “Gençlik ve Spor Bayrımı”nın da adıdır.

Ulu önder, eşsiz komutan ve devlet adamı Mustafa Kemal’in 19 Mayıs için “O gün benim doğum günüm” sözleriyle dile getirdiği aslında ülkemizin “doğum günüdür”. Mustafa Kemal bu durumu Samsun’a çıktığı an gördüğü manzara karşısında “Nutku”nda şöyle işlemiştir: “1919 yı­lı Ma­yıs’ının 19′un­cu gü­nü Sam­sun’a çık­tım. Ge­nel du­rum ve man­za­ra: Os­man­lı Dev­le­ti’nin için­de bu­lun­du­ğu du­rum, Dün­ya Sa­va­şı’nda ye­nil­miş, Os­man­lı or­du­su her ta­raf­ta ze­de­len­miş, şart­la­rı ağır bir ateş­kes Ant­laş­ma­sı im­za­la­mış, Bü­yük Har­bin uzun yıl­la­rı bo­yun­ca, mil­let yor­gun ve fa­kir bir hal­de. Mil­le­ti ve mem­le­ke­ti Dün­ya Sa­va­şı’na so­kan­lar, ken­di ha­yat­la­rı en­di­şe­si­ne dü­şe­rek mem­le­ket­ten kaç­mış­lar. Sal­ta­nat ve hi­la­fet ma­ka­mın­da bu­lu­nan Vah­det­tin, soy­suz­laş­mış, tahtını em­ni­ye­te ala­bi­le­ce­ği­ni ha­yal et­ti­ği al­çak­ça ted­bir­ler araş­tır­mak­ta. Da­mat Fe­rit Pa­şa’nın baş­kan­lı­ğın­da­ki hü­kü­met aciz, hay­si­yet­siz, kor­kak. Or­du­nun elin­de si­lah­la­rı ve cep­ha­ne­si alın­mış ve alın­mak­ta. İti­laf dev­let­le­ri, ateş­kes ant­laş­ma­sı­nın hü­küm­le­ri­ne uy­ma­ya lü­zum gör­mü­yor­. İti­laf do­nan­ma­la­rı ve as­ker­le­ri İs­tan­bul’da, Ada­na vi­la­ye­ti Fran­sız­lar, Ur­fa, Ma­raş, Ga­zi­an­tep İn­gi­liz­ler ta­ra­fın­dan iş­gal edil­miş. Mer­zi­fon ve Sam­sun’da İn­gi­liz as­ker­le­ri bu­lu­nu­yor. 15 Ma­yıs 1919′da iti­laf dev­let­le­ri­nin uy­gun gör­me­siy­le Yu­nan Ordu­su İz­mir’e çı­kar­tı­lı­yor. Hı­ris­ti­yan azın­lık­lar giz­li, açık mil­li emel ve mak­sat­la­rı­nı ger­çek­leş­tir­me­ye, dev­le­tin bir an ev­vel çök­me­si­ne, ça­lı­şı­yor­lar­dı.”

Kurtuluştan kuruluşa giden yolda gösterdiği azmi, kararlılığı ve güveni bugünün gençliğine yol göstericidir. Ülke, 19 Mayıs 1919’dan fazla farklı değildir, değişik başka bir manzara egemendir. Ulu önder ”Nutku”nun sonunda, ”Ey Türk Gençliği!” seslenişini boşuna söylememiştir.

19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA, GENÇLİK ve SPOR BAYRAMIMIZ ÜLKEYİ KARŞILIKSIZ SEVENLERE KUTLU OLSUN!..

Türkiye 19 Mayıs Atatürk Samsun 19 Mayıs 1919 Atatürkü Anma gençlik ve Spor Bayramı
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
ATATÜRK STOCKHOLM VE MALMÖ’DE ANILDI
ATATÜRK STOCKHOLM VE MALMÖ’DE ANILDI
İSVEÇ ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ CUMHURİYETİ’N 95’İNCİ YILINI COŞKUYLA KUTLADI
İSVEÇ ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ CUMHURİYETİ’N 95’İNCİ YILINI COŞKUYLA KUTLADI