19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLU OLSUN

Bugün 19 Mayıs, bundan 103 yıl önce emperyalistler tarafından işgal edilen güzel yurdumuzun kader günüdür. 19 Mayıs 1919 günü Samsun’a kurtuluş ve kuruluş kararlılığıya ilk adımını atan eşsiz komutan Mustafa Kemal Paşa’nın emperyal güçlere attığı tokatın da adıdır. “Geldikleri gibi giderler” diyen ve sözünü yerine getiren Mustafa Kemal’ın destanlaştığı günün de adıdır. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun...

19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLU OLSUN
19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLU OLSUN Admin
Bu içerik 845 kez okundu.

İSVEÇ POSTASI

Ulu önder, eşsiz komutan ve devlet adamı Mustafa Kemal’in 19 Mayıs için “O gün benim doğum günüm” sözleriyle dile getirdiği aslında ülkemizin “doğum günüdür”. Kurtuluş ve kuruluşa giden ilk adımların atıldığı ve çoban ateşlerinden Kuvayı Milliye (Milli Güçler) adıyla kurulan düzenli ordumuzun devleştiği günün de adıdır.

Mustafa Kemal, Samsun’a çıktığı an gördüğü manzara karşısında bu durumu “Nutku”nda şöyle işlemiştir: “1919 yı­lı Ma­yıs’ının 19′un­cu gü­nü Sam­sun’a çık­tım. Ge­nel du­rum ve man­za­ra: Os­man­lı Dev­le­ti’nin için­de bu­lun­du­ğu du­rum, Dün­ya Sa­va­şı’nda ye­nil­miş, Os­man­lı or­du­su her ta­raf­ta ze­de­len­miş, şart­la­rı ağır bir ateş­kes Ant­laş­ma­sı im­za­la­mış, Bü­yük Har­bin uzun yıl­la­rı bo­yun­ca, mil­let yor­gun ve fa­kir bir hal­de. Mil­le­ti ve mem­le­ke­ti Dün­ya Sa­va­şı’na so­kan­lar, ken­di ha­yat­la­rı en­di­şe­si­ne dü­şe­rek mem­le­ket­ten kaç­mış­lar. Sal­ta­nat ve hi­la­fet ma­ka­mın­da bu­lu­nan Vah­det­tin, soy­suz­laş­mış, tahtını em­ni­ye­te ala­bi­le­ce­ği­ni ha­yal et­ti­ği al­çak­ça ted­bir­ler araş­tır­mak­ta. Da­mat Fe­rit Pa­şa’nın baş­kan­lı­ğın­da­ki hü­kü­met aciz, hay­si­yet­siz, kor­kak. Or­du­nun elin­de si­lah­la­rı ve cep­ha­ne­si alın­mış ve alın­mak­ta. İti­laf dev­let­le­ri, ateş­kes ant­laş­ma­sı­nın hü­küm­le­ri­ne uy­ma­ya lü­zum gör­mü­yor­. İti­laf do­nan­ma­la­rı ve as­ker­le­ri İs­tan­bul’da, Ada­na vi­la­ye­ti Fran­sız­lar, Ur­fa, Ma­raş, Ga­zi­an­tep İn­gi­liz­ler ta­ra­fın­dan iş­gal edil­miş. Mer­zi­fon ve Sam­sun’da İn­gi­liz as­ker­le­ri bu­lu­nu­yor. 15 Ma­yıs 1919′da iti­laf dev­let­le­ri­nin uy­gun gör­me­siy­le Yu­nan Ordu­su İz­mir’e çı­kar­tı­lı­yor. Hı­ris­ti­yan azın­lık­lar giz­li, açık mil­li emel ve mak­sat­la­rı­nı ger­çek­leş­tir­me­ye, dev­le­tin bir an ev­vel çök­me­si­ne, ça­lı­şı­yor­lar­dı.”

Kurtuluştan kuruluşa giden yolda gösterdiği azmi, kararlılığı ve güveni bugünün gençliğine yol göstericidir. Ülke, 19 Mayıs 1919’dan fazla farklı değildir, değişik başka bir manzara egemendir. Ulu önder ”Nutku”nun sonunda, ”Ey Türk Gençliği!” seslenişini boşuna söylememiştir.

”Ey Türk gençliği!

Birinci vazifen; Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dâhilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar, gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri, şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakruzaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.”

Bugün de bu görkemli tarihin 103. yılını bir kez daha gögsümüz kabararak kutlayacağız, ama içimiz buruk olarak…

19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLU OLSUN…

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Mustafa Kemal Samsun kurtuluş Atatürk Türk Gençliği Osmanlı Emperyalizm Emperyal güçler
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
19 MAYIS 1919 TÜRK’ÜN DİRİLİŞ VE ŞAHLANIŞ GÜNÜNÜN ADIDIR
19 MAYIS 1919 TÜRK’ÜN DİRİLİŞ VE ŞAHLANIŞ GÜNÜNÜN ADIDIR
ERMENİLERİN KATLETTİĞİ 519 BİN TÜRK’ÜN ACI ÖYKÜSÜ
ERMENİLERİN KATLETTİĞİ 519 BİN TÜRK’ÜN ACI ÖYKÜSÜ